Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Poznáte význam symbolov na čistiacich prostriedkoch?

Chemické látky sa používajú prakticky každý deň. Nachádzajú sa vo všetkých čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch, farbách a pod. Ale rozumiete všetkým symbolom, ktoré sa na obaloch nachádzajú? Medzi tie najbežnejšie používané patria tieto:
GHS02 - horľavé plyny, aerosóly, kvapaliny a tuhé látky

GHS05 - žieravina, látka tiež korozívna pre kovy

GHS07 - látka spôsobujúca akútnu toxicitu (orálnu, dermálnu, inhalačnú)

GHS08 - karcinogénna látka, ovplyvňuje plodnosť a plod v tele matky, môže spôsobiť problémy s dýchaním, toxická pre konkrétne orgány, po požití alebo vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľná

GHS09 - látka nebezpečná pre vodné prostredie


Pri manipulácii s takto označenými prostriedkami vždy používajte vhodné ochranné prostriedky - rukavice, respirátory/rúška, okuliare, prípadne celotelové kombinézy. Dbajte na to, aby tieto mali správny stupeň ochrany.


Máte nárok vyžiadať si kartu bezpečnostných údajov, v ktorej nájdete potrebné informácie o možných rizikách, odporúčaných ochranných prostriedkoch a poskytnutí prvej pomoci.


Čo treba robiť v prípade podozrenia na otravu chemikáliami?

späť na zoznam